പാലാ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ലേബർ ഇൻഡ്യയിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ആർത്തവ അവധി

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ലേബർ ഇന്ത്യ സ്കൂളിൽ ദേശീയ പെൺകുട്ടി ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ആർത്തവ അവധിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച്‌ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സുജ കെ ജോർജ് കുട്ടികൾക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു
പാലാ : മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ലേബർ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ദേശീയ പെൺകുട്ടി ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന് ആണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സി. ബി. എസ്.ഇ. സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും  ആർത്തവ അവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ പെൺകുട്ടി ദിനാചരണത്തിൽ തുടക്കമാവുക. ലിംഗ-നീതിയുള്ള ഒരു സമൂഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത.
ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല, ആർത്തവം ഒരു നിഷിദ്ധ വിഷയമായി ഇപ്പോളും തുടരുന്നു, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ സമാനമായ പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹജനകമാണ്, ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിൽ ആർത്തവ അവധി അനുവദിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട്.
ആർത്തവ അവധിയെക്കുറിച്ചും, ആർത്തവ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു തുടക്കം കുറിച്ചു. ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആർത്തവ ശുചിത്വ പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലേബർ ഇന്ത്യ കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
ചിത്രം അടിക്കുറിപ്പ് : മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ലേബർ ഇന്ത്യ സ്കൂളിൽ ദേശീയ പെൺകുട്ടി ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ആർത്തവ അവധിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച്‌ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സുജ കെ ജോർജ് കുട്ടികൾക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.